Inżynier Procesu

wt., 07/17/2018 - 10:15

Co oferujemy?

 • Pracę pełną wyzwań nad ciekawymi projektami;
 • Pozytywną i przyjazną atmosferę pracy;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Różnorodny pakiet socjalny, a w nim: bezpłatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, ubezpieczenie grupowe, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do posiłków oraz wypoczynku.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Motywacji i zaangażowania w swoją pracę;
 • Doświadczenia w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • Wykształcenia wyższego technicznego – preferowane: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Mechanika i Budowa Maszyn; Automatyka/Robotyka/Elektronika;
 • Znajomości sterowania wtryskarek (Engel, Sumitomo lub innych);
 • Ogólnej znajomości zasad działania urządzeń technicznych;
 • Umiejętności diagnozowania usterek procesowych i wdrażania działań korekcyjno-zapobiegawczych;
 • Znajomości języka angielskiego;
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office.

 

Dodatkowo cenimy sobie:

 • Znajomość zasad projektowania elementów mechanicznych oraz tworzenia i interpretowania rysunków technicznych;
 • Znajomość AutoCad, Inventor, Unigrafix;
 • Znajomość podstaw pneumatyki, elektryki/elektroniki i mechaniki.

Jakie zadania czekają na Ciebie?

 • Przygotowanie i uruchomienie nowych form wtryskowych i nowych projektów;
 • Dokonywanie usprawnień w powierzonym obszarze;
 • Przeprowadzanie szczegółowych analiz procesów produkcyjnych;
 • Zapewnienie osiągnięcia właściwych wyników w zakresie wydajność, bezpieczeństwa i jakości produkcji.

JAK APLIKOWAĆ? 
Osoby zainteresowane spełniające kryteria, prosimy o przesłanie CV w pliku PDF opisanego wg wzoru: Nazwisko_Imię_CV wraz z podaniem numeru ref.w temacie wiadomości 08/19 na adres: rekrutacja@hi-p.com.

Prosimy o załączenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez   Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

"Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie".

Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hi-P Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 (tel. 71 71 00 505).

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

 1. art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 2. cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanychz zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;
 3. wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności

Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a CV zostanie zniszczone.

W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@hi-p.com

Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany.

Za Pani/Pana zgodą w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.