Inżynier Produkcji

śr., 04/10/2019 - 12:54

Co oferujemy?

 • Pracę pełną wyzwań nad ciekawymi projektami;
 • Pozytywną i przyjazną atmosferę pracy;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (pracę rozpoczynamy w godzinach od 7:00 do 9:00);
 • Różnorodny pakiet socjalny, a w nim: bezpłatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, ubezpieczenie grupowe, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do posiłków oraz wypoczynku.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Motywacji i zaangażowania w swoją pracę;
 • Doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Wykształcenia wyższego technicznego – preferowane: zarządzanie produkcją, inżynieria produkcji;
 • Umiejętności analizowania problemów technicznych w ścisłej współpracy z pozostałymi działami Spółki;
 • Umiejętności analizy procesu produkcji i jego zmiany w celu osiągnięcia większej efektywności;
 • Nadzoru nad dokumentacją techniczną;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowo cenimy sobie:

 • Praktyczną znajomość analizy MTM;
 • Znajomość programu AutoCad.

Jakie zadania czekają na Ciebie?

 • Przygotowanie procesów produkcyjnych oraz produktów;
 • Rozwój procesów produkcyjnych w celu zwiększenia ich wydajności;
 • Nadzór nad dokumentacją, procesem i technologią;
 • Bezpośredni kontakt z Klientem w celu wprowadzenia zmian technicznych w produkcie i procesie rozwiązywania problemów produkcyjnych. 
   

JAK APLIKOWAĆ? 

Osoby zainteresowane spełniające kryteria, prosimy o przesłanie CV w pliku PDF opisanego wg wzoru: Nazwisko_Imię_CV wraz z podaniem numeru ref.w temacie wiadomości 11/19 na adres: rekrutacja@hi-p.com.

Prosimy o załączenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez   Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

"Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie".

Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hi-P Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 (tel. 71 71 00 505).

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

 • art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanychz zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;
 • wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności
 • Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a CV zostanie zniszczone.

  W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.

  Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@hi-p.com

  Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany.

  Za Pani/Pana zgodą w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.